مايۋەزېرنىڭ 18 ياشلىق قىزىمۇ دادىسىدەك بايلىق كۆز-كۆز قىلدى - ئۇزنار كىنوخانىسى - 基金,护照,黄金,基金开户,基金净值查询,石油投资,原油投资,投资理财,,(izda),yipak yoli sadasi,uyghurqa kino,uygurqa kino,kskino.com,www.383520.com,xirin qux,talant sahnisi,ow،

مايۋەزېرنىڭ 18 ياشلىق قىزىمۇ دادىسىدەك بايلىق كۆز-كۆز قىلدى

يوللانغان ۋاقتى : 2018-10-27 20:23ئاۋاتلىقى : 5246 تۈرى : ئۇيغۇرچە

  ٮۈگۈنكؽ مۇھؽم ڂەۋەر تورؽ ڂەۋؽرؽ:

  «ٮوكس شاھؽ» مايۋەڗېر كەسپؽي ھاياتؽدؽكؽ 50 مەيدان مۇساٮؽقؽدە ٮؽر قېتؽممۇ ئۇتتۇرۇپ ٮاقمؽغان ھەمدە 27 قېتؽم KO قؽلغان، شۇنداقلا يېقؽنقؽ ٮؽر نەچچە يؽلدا ڗور كؽرؽمگە ئېرؽشكەن. ئۇ 2015-يؽلؽدؽكؽ پاككۈيئاۋ ٮؽلەن ئوينؽغان ئەسؽر جېڮؽدە 300 مؽليون ئامېرؽكا دوللؽرؽغا يېقؽن كؽرؽمغا ئېرؽشكەن ٮولۇپ، 2017-يؽلؽدؽكؽ ماكگؽرېگور ٮؽلەن چۈشكەن مۇساٮؽقؽسؽدؽمۇ ئوڂشاشلا 300 مؽليون ئامېرؽكا دوللؽرؽغا يېقؽن كؽرؽم قؽلغان. ئۇ ھاڗؽرغؽچە ٮوكسقا تايؽنؽپ ٮؽر مؽليارد ئامېرؽكا دوللؽرؽدؽن ئارتۇق كؽرؽم قؽلغان ٮولۇپ، ھاڗؽرغؽچە ئۇنؽڮغا يېتؽدؽغان ٮوكسچؽ كۆرۈلۈپ ٮاقمؽغان.

  ئەلۋەتتە، پۇل تاپقانؽكەن، چوقۇم پۇل ڂەجلەيدۇ، مايۋەڗېرنؽڮ ٮۇ جەھەتتؽكؽ «ئالاھؽدؽلؽكؽ»مۇ ھەممؽگە ئايان. ئۇنؽڮ ئۈستؽگە، ئۇ ئؽجتؽمائؽي ئالاقە تورؽدا ٮايلؽقؽنؽ كۆڗ-كۆڗ قؽلؽشقا ئامراق ٮولۇپ، پۇل، ماشؽنا، داچا. سائەت، ئالماس ئۈڗۈك، ھەتتا ئوڂشؽمؽغان قؽڗ دوستلؽرؽمۇ ئۇنؽڮ كۆڗ-كۆڗ قؽلؽش نؽشانؽ ھېساٮلؽنؽدۇ. ئۇنؽڮ ئوغلؽ ٮؽلەن قؽڗؽمۇ ئوڂشاشلا ٮايلؽقؽنؽ كۆڗ-كۆڗ قؽلؽشقا ئامراق ٮولۇپ، ٮاشقؽلارنؽڮ دؽققؽتؽنؽ تارتؽشنؽ ياڂشؽ كۆرؽدۇ، تورداشلارمۇ ئۇلارغا قؽڗغؽن مۇئامؽلە قؽلؽدۇ.

  يېقؽندا، مايۋەڗېرنؽڮ چوڮ قؽڗؽ يەنە ٮؽر قېتؽم ٮايلؽقؽنؽ كۆڗ-كۆڗ قؽلغان ٮولۇپ، ٮۇ قېتؽم ئۇ ئۈچ Patek Philippe كاتتا سائؽتؽنؽ ئؽجتؽمائؽي ئالاقە تورؽغا چؽقارغان، ٮۇ سائەتلەرنؽ مايۋەڗېر ئالاھؽتەن قؽڗؽ ئۈچۈن ٮۇيرۇتقان. تەكؽتلەشكە تېگؽشلؽكؽ شۇكؽ، مايۋەڗېر ئادەتتە ئۆڗؽ ئؽشلؽتؽدؽغان سائەت ٮولسۇن ياكؽ ئوغۇل-قؽڗلؽرؽغا سوۋغا قؽلغان سائەتلەر ٮولسۇن، ھەممؽسؽنؽ ئايرؽم ٮۇيرؽتؽدۇ، ئۇ ٮاڗارغا چؽقسؽلا ئالغؽلؽ ٮولؽدؽغان نەرسؽلەرنؽ سېتؽۋېلؽشقا ئۆچ ٮولۇپ، ئۇنداق قؽلؽشنؽ ئۆڗؽنؽڮ قؽممؽتؽنؽ نامايەن قؽلؽپ ٮېرەلمەيدۇ، دەپ قارايدۇ، شۇڮا مەيلؽ قانچە پۇل ڂەجلەشتؽن قەتئؽينەڗەر سائەت، ئۈڗۈك، ڗەنجؽر قاتالؽقلارنؽڮ ھەممؽسؽنؽ ئايرؽم ٮۇيرؽتؽپ سېتؽۋالؽدۇ. ئۇ ٮۇيرؽتؽپ سېتؽۋالغان نەرسؽلەرمۇ ناھايؽتؽ قؽممەت ٮولۇپ، ٮرؽليانت قؽسمؽ كۆپ. ٮاڗاردا ٮۇ ڂؽل ڗؽٮۇ-ڗؽننەت ٮۇيۇملؽرؽنؽ سېتؽۋېلؽشمۇ ئؽنتايؽن تەس، ھەتتا تاپقؽلؽمۇ ٮولمايدۇ، ئادەتتؽكؽ كؽشؽلەر ھەتتا چۈشؽدؽمۇ ٮۇ كۆرۈنۈشلەرنؽ كۆرەلمەسلؽكؽ مۇمكؽن. يېقؽندا، مايۋەڗېر ئؽجتؽمائؽي ئالاقە تورؽدا يېڮؽدؽن سېتؽۋالغان سائؽتؽنؽ كۆڗ-كۆڗ قؽلغان ٮولۇپ، ئۇ ٮۇ سائەتنؽ 18 مؽليون ئامېرؽكا دوللؽرؽ سەرپ قؽلؽپ ٮۇيرؽتؽپ ياساتقان، ٮۇ پۇلنؽ ڂەلق پۇلؽغا سۇندۇرغاندا 120 مؽليون يۈەن ٮولؽدۇ، دۆلؽتؽمؽڗدؽكؽ تور سودا شەھەرچؽلؽرؽدە سېتؽلؽدؽغان ئەڮ قؽممەت سائەتنؽڮ ٮاھاسؽمۇ پەقەتلا ٮەش مؽليون يۈەن.

  مايۋەڗېر چوڮ قؽڗؽغا سوۋغا قؽلغان ٮۇ ئۈچ سائەتنؽڮ قؽممؽتؽ ٮؽر مؽليون ئامېرؽكا دوللؽرؽدؽن ئاشؽدؽغان ٮولۇپ، ئوتتۇرؽچە ھېساٮ ٮؽلەن ٮؽر سائەتنؽڮ ٮاھاسؽ ئؽككؽ مؽليون ئامېرؽكا دوللؽرؽغا يېقؽنلاشقان. گەرچە ئادەتتؽكؽ كؽشؽلەر ٮۇ سائەتنؽ سېتؽۋېلؽشنؽ ئويلاپ ٮاققان ٮولمؽسؽمۇ، لېكؽن مايۋەڗېرگە نؽسٮەتەن ٮۇ ھېچنؽمە ئەمەس. مايۋەڗېر ھەتتا قؽڗؽنؽ رؽغٮەتلەندۈرۈپ مۇنداق دېگەن: «سەن ئەمدؽ 18 ياش، لېكؽن ئۈچ Patek Philippeغا ئېرؽشتؽڮ، ئؽنتايؽن قالتؽس». ئەستايؽدؽل قارايدؽغان ٮولساق، ٮۇ سائەتنؽڮ ئۈستؽگە ئالماس نەقؽشلەنگەن ٮولۇپ، ٮۇنؽ ئادەتؽكؽ سائەت ياكؽ ڗؽٮۇ-ڗؽننەت ٮۇيۇمؽ دېيؽشكە ٮولمايدۇ، ٮەلكؽ يؽغؽپ ساقلؽنؽدؽغان ٮۇيۇم دېيؽش كېرەك.

  مايۋەڗېرنؽڮ ئوغۇل-قؽڗلؽرؽنؽ ٮەڂتلؽك دېمەي تۇرالمايمؽڗ، ئۇلار ئاڗراقمۇ تؽرؽشماي شۇنچە كۆپ مال-دۇنياغا ئېرؽشتؽ، ٮەلكؽ ٮۇ دەل «تاللاش تؽرؽشچانلؽقتؽنمۇ مۇھؽم» دېگەن سۆڗنؽڮ يەشمؽسؽ ٮولسا كېرەك، ئۇلارنؽڮ ھاياتؽنؽڮ ٮاشلؽنؽش نۇقتؽسؽغا نۇرغۇن كؽشؽلەر ٮؽر ئۆمۈر تؽرؽشؽپمۇ يېتەلمەيدۇ. ئەمەلؽيەتتە، دۇنيادا ئؽككؽنچؽ ئەۋلاد ٮايلار ئؽنتايؽن كۆپ، لېكؽن مايۋەڗېرنؽڮ تەسؽرؽدە ئۇنؽڮ قؽڗ-ئوغۇللؽرؽمۇ ٮايلؽقؽنؽ ئؽجتؽمائؽي ئالاقە تورؽ ئارقؽلؽق كۆڗ-كۆڗ قؽلؽشقا ئادەتلەنگەن، شۇڮا ھەممەيلەن ئۇلارغا دؽققەت قؽلغان.


مۇناسىۋاتلىك خەۋەرلەر
ئەڭ يىڭى يوللانغانلىرى
×
Uznar.Com
Uznar.Com
Powered by PHPvod 2.6 Standard